czwartek, 2 lutego 2012

Z redakcyjnej poczty (IV) - Purificationis Beatae Mariae Virginis

Publikujemy tekst naszego czytelnika, Pana Przemysława Kubisiaka, poświęcony obchodzonemu dziś świętu Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny

Parę słów o Święcie Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Na samym wstępie warto przyjrzeć się co mówi Ewangelia święta o tym co dokonało się w Świątyni Jerozolimskiej. Św. Łukasz tak opisuje to wydarzenie:
"Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim." Łk 2,22-40   
Święto Oczyszczenia N.M.P jest ostatnim z cyklu świąt w czasie po Objawieniu Pańskim. Jest to jedna z najstarszych uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny, gdyż jeszcze w VII wieku zajmowała w Rzymie drugie miejsce zaraz po Wniebowzięciu. Obchodzi się ją 2. lutego, ponieważ Maryja, chcąc być posłuszną prawu Mojżesza, musiała udać się z Panem Jezusem do Jerozolimy w 40 dni po Narodzeniu Dzieciątka (25.XII - 2.II), by tam w świątyni złożyć przepisane ofiary.

Pierworodny syn należał do Boga, zatem winien być przyniesiony do świątyni i przez odpowiednią ofiarę wykupiony (Wj13,2; 12,15). Łukaszowy opis tego biblijnego wydarzenia stanowi podstawę święta. Spotkanie z Symeonem i Anną z okazji przedstawienia Dzieciątka Jezus w świątyni zainspirowało nazwę tego święta w Kościołach wschodnich: Hypapante (Spotkanie). W Sakramentarzu galezjańskim młodszym z VIII w. napotykamy na nazwę: Natale sancti Simeonis.

Wg. pątniczki Egerii, święto Oczyszczenia NMP obchodzono w Jerozolimie już w IV wieku i połączone było z procesją. Jak się wydaje w Rzymie przyjęło się dopiero ok. VII w. za pontyfikatu Papieża Sergiusza I. Później procesja przybrała formę wspierającą zwyczaje pogańskie przypominające procesję lustracyjną (Amburbale). Tym tłumaczy się stosowanie aż do roku 1960 fioletowego koloru szat liturgicznych podczas procesji i jej pokutny charakter. Obrzęd błogosławienia świec dołączył w X w. w Galii. Obecna forma procesji ze świecami znacząco podkreśla chrystologiczny charakter tego święta - Chrystus jako Światłość świata.

Zestaw modlitw na 2 lutego przewiduje osobną prefację, wskazując na udział Maryi w tajemnicy dnia. Do 1970 roku posługiwano się prefacją z Bożego Narodzenia. Święto było zakończeniem okresu Narodzenia Pańskiego.

Jeżeli święto wypada w niedzielę uprzywilejowaną, przenosi się je na dzień następny. Święcenie gromnic, odbywa się wtedy w niedzielę przed Mszą św.

Po reformie liturgicznej w 1969 roku święto nosi nazwę Ofiarowania Pańskiego. Natomiast od 1997 r. 2 lutego Kościół obchodzi ustanowiony przez Ojca Świętego bł. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego.

Autor tekstu informuje, że z okazji dzisiejszego święta, w kościele św. Józefa przy ulicy Ogrodowej 22 w Łodzi o godz. 19:15 zostanie odprawiona uroczysta Msza święta w rycie klasycznym.