sobota, 17 grudnia 2011

Stowarzyszenie Una Voce Polonia

Od przyszłego roku działalność wznawia Stowarzyszenie Una Voce Polonia. Stowarzyszenie skupia tradycyjnych katolików z całej Polski przywiązanych do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego. Organizacje Una Voce istnieją w kilkudziesięciu krajach świata i są zjednoczone w międzynarodowej federacji Foederatio Internationalis Una Voce, która współpracuje z Kongregacją Nauki Wiary poprzez regularne dostarczanie informacji o wdrażaniu motu proprio Summorum Pontificum w poszczególnych krajach świata.

Una Voce Polonia jest stowarzyszeniem wiernych, którzy za cel stawiają sobie organizacyjne i materialne wsparcie dla rozpowszechnienia w Kościele Katolickim starszej formy rytu rzymskiego. Pomysł reaktywacji Stowarzyszenia, które wcześniej działało w Poznaniu, narodził się w redakcji witryny www.nowyruchliturgiczny.pl . Portal NRL od kilku lat śledzi wydarzenia związane z rozpowszechnianiem Mszy trydenckiej w Polsce i na świecie. Wśród celów statutowych Stowarzyszenia znajdujemy między innymi: działanie na rzecz parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką; propagowanie języka łacińskiego, chorału gregoriańskiego oraz polifonii sakralnej; ochrona dzieł sztuki i architektury sakralnej; pomoc w kształtowaniu i rozwoju stabilnych grup wiernych dążących do uczestnictwa w celebracjach tradycyjnej liturgii katolickiej.

W Polsce działa już kilka fundacji i lokalnych stowarzyszeń o podobnych celach. Una Voce Polonia stawia sobie za cel uzupełnianie tych działań poprzez wspieranie współpracy tradycyjnych katolików na poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym.