wtorek, 20 września 2011

Zakaz coniedzielnych Mszy trydenckich w Tarnowie


„(…) Ksiądz Biskup podtrzymał decyzję (…), zgodnie z którą należy utrzymać dotychczasową częstotliwość Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (comiesięczne celebracje - przyp. Red.) Powodem tej decyzji jest dobro duchowe uczestniczących w nabożeństwach w formie nadzwyczajnej. Należą Państwo do różnych parafii, dlatego ważne jest, aby nie utracić kontaktu z macierzystymi wspólnotami parafialnymi, w których zapewniona jest pełna opieka duszpasterska. Tej nie są w stanie zapewnić kapłani podejmujący posługę duszpasterską wobec Waszej grupy.” (pogrubienia Redakcji)


„Duszpasterstwo Akademickie czyli grupa ludzi, którzy oprócz nauki, nauki i nauki w międzyczasie, poświęca swój czas, z własnej, nieprzymuszonej woli, na rozwój duchowy, no i po prostu… na życie we wspólnocie.” Spotykamy się cztery razy w tygodniu, by w różnych grupach modlić się, wielbić Pana, utrzymywać z Nim stały kontakt i oczywiście się formować.”

„Niedziela 18.00 - Uroczysta Eucharystia studencka. Po Mszy świętej spotkania w ramach projektu”


„Od wielu lat najwięcej powołań do kapłaństwa spośród wszystkich polskich diecezji ma diecezja tarnowska. Tarnowskie Seminarium Duchowne jest też uważane za największe w Europie. (…) Z końcem września ub.r. rozpoczęła swą seminaryjną formację pięćdziesiątka młodych kleryków. W tarnowskim Seminarium studiuje obecnie 250 alumnów. Prawdziwa armia.”


„Art. 2 (…)Do takiej celebracji według jednego lub drugiego Mszału kapłan nie potrzebuje żadnego pozwolenia, ani ze strony Stolicy Apostolskiej, ani ze strony swojego ordynariusza.”

„Art. 4

§ 2. Celebracja według Mszału bł. Jana XXIII może mieć miejsce w dni powszednie; również w niedziele i święta może mieć miejsce celebracja tego rodzaju.

§ 3. Wiernym i kapłanom, którzy o to proszą, proboszcz niech pozwoli na celebracje w tej nadzwyczajnej formie (…)”

„Nakazujemy, aby to wszystko, co zostało przez Nas postanowione niniejszym listem apostolskim danym w formie Motu proprio, było traktowane jako postanowione i zatwierdzone oraz zachowywane od dnia 14 września bieżącego roku, święta Podwyższenia Krzyża Świętego, bez względu na to, co mogłoby być temu przeciwne.”


„Motu Proprio Summorum Pontificum stanowi istotny wyraz Magisterium Papieża i jego munus, którym jest regulowanie Świętej Liturgii Kościoła i kierowanie nią, i przejaw jego troski Zastępcy Chrystusa i Pasterza Kościoła powszechnego.

Jego celem jest:

a) udostępnienie wszystkim wiernym Liturgii Rzymskiej w Usus Antiquior, uważanej za cenny skarb, który należy zachować;

b) zagwarantowanie i zapewnienie w sposób rzeczywisty, wszystkim, którzy o to poproszą, możliwości posługiwania się forma extraordinaria, w przekonaniu, że posługiwanie się Liturgią Rzymską, obowiązującą w 1962 r., jest uprawnieniem przyznanym dla dobra wiernych i dlatego powinno być interpretowane na korzyść wiernych, dla których jest ona głównie przeznaczona;

(…)”

„14. Zadaniem Biskupa diecezjalnego jest zastosowanie wszelkich koniecznych środków, aby zagwarantować poszanowanie forma extraordinaria Rytu Rzymskiego, zgodnie ze wskazaniami Motu Proprio Summorum Pontificum.”

(…)

„17. § 1. W podejmowaniu decyzji w poszczególnych przypadkach, proboszcz bądź rektor czy kapłan odpowiedzialny za kościół winni kierować się roztropnością, duszpasterską gorliwością i duchem wielkodusznego otwarcia.”


"Wobec powyższej decyzji pozostaje nam nadal czekać na odpowiedź z Rzymu z nadzieją, że przyniesie ona dla nas pozytywną zmianę. Pozostaje jednak retoryczne pytanie: Dlaczego kapłani sprawujący opiekę duszpasterską nad podobnymi grupami (studenci, głuchoniemi, itp.) są w stanie zapewnić im pełną opiekę duszpasterską, zaś nasi kapłani nie?"


  • Summary regarding surprising bishop's decission for our English-speaking readers

In the Diocese of Tarnów, Tridentine Masses are celebrated in one church only once per month. The faithfull has officially requested celebrations on each Sunday. His Excellency, Wiktor Skworc, the Ordinary of Tarnów, decided to reject the request. The reasons provided in the official letter from the diocesean curia: too frequent celebrations will cause the faithfull to break ties with their parishes where they have full pastoral service, priests celebrating the Old Mass are not able to provide the full pastoral service to the faithfull. The letter stresses that the primary reason of the decission is the spiritual good of the group.

The group has escalated the issue to Ecclesia Dei Commision.

Diocese of Tarnów has no issues with lack of priests. It has the highest number of vocations in Poland. There are more than 200 seminarians in the diocesean seminary.