poniedziałek, 24 stycznia 2011

Oświadczenie Stolicy Apostolskiej w sprawie Ordynariatu

OŚWIADCZENIE BIURA PRASOWEGO STOLICY APOSTOLSKIEJ W SPRAWIE ORDYNARIATU PERSONALNEGO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z WALSINGHAM W ANGLII I WALII Z DN. 15.01.2011r.

Zgodnie z zapisami Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum coetibus papieża Benedykta XVI (z dn. 4 listopada 2009r.) i po zasięgnięciu szczegółowej opinii Konferencji Episkopatu Anglii i Walii w dniu dzisiejszym Kongregacja Nauki i Wiary powołała do życia na terytorium Anglii i Walii Ordynariat Personalny dla grup duchowieństwa anglikańskiego i wiernych, które wyraziły wolę zawarcia pełnej widzialnej komunii z Kościołem Katolickim. W myśl dekretu założycielskiego Ordynariat będzie nosił nazwę Ordynariatu Personalnego Najświętszej Maryi Panny z Walsingham i zostanie oddany pod patronat bł. Johna Henry’ego Newmana.
Ordynariat Personalny jest strukturą kanoniczną przewidującą uzyskanie wspólnej jedności w ten sposób, że pozwala on byłym anglikanom uzyskać pełną komunię z Kościołem Katolickim przy zachowaniu elementów swojego odrębnego patrymonium anglikańskiego. W ramach powołanej struktury Konstytucja Apostolska Anglicanorum coetibus bierze sobie za cel zrównoważenie zachowania szlachetnych anglikańskich tradycji liturgicznych, duchowych i duszpasterskich z jednej strony oraz pełną integrację w komunii z Kościołem Katolickim wspomnianych grup i ich duchowieństwa z drugiej strony.
Z przyczyn natury doktrynalnej Kościół w żadnym wypadku nie zezwala na wyświęcanie żonatych mężczyzn na urząd biskupi. Jednakże powołana Konstytucja Apostolska przewiduje, na pewnych warunkach, wyświęcanie byłych żonatych duchownych anglikańskich na kapłanów katolickich. Dziś w Katedrze Westminsterskiej w Londynie abp Westminsteru Vincent Nichols wyświęcił na katolickich kapłanów trzech byłych anglikańskich biskupów. Są to ks. Andrew Burnham, ks. Keith Newton oraz ks. John Broadhurst.
W dniu dzisiejszym papież Benedykt XVI dokonał także nominacji ks. Keitha Newtona na pierwszego ordynariusza Ordynariatu Personalnego NMP z Walsingham. Wraz z ks. Burnhamem i ks. Broadhurstem, ks. Newton będzie nadzorował przygotowanie katechetyczne grup anglikanów w Anglii i Walii, które zostaną przyjęte na łono Kościoła Katolickiego wraz z ich duchowieństwem w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, oraz pomagał duchowieństwu w przygotowaniu do katolickich święceń kapłańskich, które będą miały miejsce około Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Utworzenie nowej struktury jest spójne z działaniami podejmowanymi na rzecz dialogu ekumenicznego, który dla Kościoła Katolickiego nadal pozostaje priorytetem. Inicjatywa prowadząca do publikacji Konstytucji Apostolskiej i powołania do życia ww. Ordynariatu Personalnego wyszła od różnych grup anglikanów, którzy oświadczyli, że dzielą wspólną wiarą katolicką wyłożoną w Katechizmie Kościoła Katolickiego i przyjmują posługę Piotrową jako wolę Chrystusa dla Kościoła. Dla nich nadszedł teraz czas na wyrażenie bezwarunkowej jedności w widzialnej formie pełnej komunii.

Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak