sobota, 27 września 2008

Nowe wydanie ceremoniału z przedmową kard. Hoyosa

W Wielkiej Brytanii ukaże się wkrótce piętnaste wydanie "The Ceremonies of the Roman Rite Described" - "Opis ceremonii rytu rzymskiego". Po raz pierwszy opracowanie to opublikowane zostało w języku angielskim przez księdza dr Adriana Fortescue w 1917 roku. Wstęp do aktualnego wydania książki napisał Dario kard. Castrillon Hoyos. Przytaczamy tłumaczenie jego treści za The New Liturgical Movement:

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam XV wydanie Opisu ceremonii rytu rzymskiego. Jest to pierwsze wydanie, które ukazało się od czasu motu proprio naszego Ojca Świętego, papieża Benedykta XVI, Summorum Pontificum z dn. 7 lipca 2007 r., ostatecznie wyjaśniającego, że ryty sprawowane wg ksiąg liturgicznych z 1962 nie zostały nigdy zakazane oraz, że prawdziwie stanowią one skarb całego Kościoła Katolickiego a także, iż winny być ogólnie dostępne dla wszystkich wiernych. Tak więc nie ma już wątpliwości, że katolicy mają oficjalne prawo do starszego rytu liturgicznego, a proboszczowie i biskupi muszą zaakceptować wnioski i prośby wiernych, którzy o nie proszą. Prawa te są wyraźnym życzeniem Papieża i są już prawem stanowionym Kościoła nadanym mocą Summorum Pontificum, które musi być przestrzegane zarówno przez władze kościelne jak i miejscowych ordynariuszy.

Ojca Świętego cieszy przychylność wobec jego inicjatywy ponownej nauki sprawowania rytu i ceremoni Ofiary Mszy św. oraz udzielania innych sakramentów wg usus antiquior, okazana przez wielu kapłanów, tak aby mogli oni służyć spragnionym tego wiernym. Zachęcam kapłanów do takiego działania w duchu pasterskiej troski oraz miłości do dziedzictwa rytu rzymskiego. Seminarzyści, w ramach formacji seminaryjnej dotyczącej liturgii Kościoła, winni także zaznajomić się z tym sposobem sprawowania rytu rzymskiego nie tylko po to, aby służyć ludowi Bożemu proszącemu o tę formę katolickiej modlitwy, lecz także mając na względzie głębsze pojęcie treści obecnie obowiązujących ksiąg liturgicznych. Oznacza to zatem, że wszystkie seminaria winny zapewnić tę możliwość nauki w ramach zwykłego toku studiów.

Niniejsza księga, klasyczny przewodnik po celebracji starego rytu gregoriańskiego Kościoła w świecie anglojęzycznym, będzie służyła kapłanom i seminarzystom XXI wieku w taki sam sposób, w jaki służyła całym pokoleniom kapłanów w XX wieku w ich misji duszpasterskiej, która obecnie wskazuje na konieczność zaznajomienia się oraz otwarcia na korzystanie ze starszej formy świętej liturgii. Całym sercem polecam ją duchowieństwu, seminarzystom oraz świeckim, jako niezawodne narzędzie do przygotowania i celebracji rytu liturgicznego danych mocą autorytetu Ojca Świętego w Summorum Pontificum.

Pragnę pogratulować wybitnemu liturgiście, dr Alcuinowi Reidowi za jego staranność i dokładność w zapewnieniu, że niniejsze zmienione wydanie pozostaje w zgodności z niedawnymi oficjalnymi decyzjami papieża dotyczącymi ww. rytu liturgicznego. Tak jak papież Benedykt XVI napisał w swoim liście towarzyszącym Summorum Pontificum: „W dziejach Liturgii występują rozwój i postęp, ale nie ma żadnego zerwania.” Ryt gregoriański jest dziś żywym rytem liturgii, który będzie się rozwijał bez utraty swego bogactwa przekazanego w tradycji. Albowiem jak powiedział Ojciec Święty: “To, co dla poprzednich pokoleń było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie i nie może być nagle całkowicie zakazane lub, tym bardziej, uznane za szkodliwe. Wszystkim wyjdzie na dobre zachowanie bogactw, które wzrastały w wierze i modlitwie Kościoła i przyznanie im należytego miejsca.” Niech księga ta pomaga Kościołowi dzisiaj i jutro w realizacji wizji papieża Benedykta.

Darío kard. Castrillón Hoyos
Przewodniczący
Pontyfikalnej Komisji Ecclesia Dei
25 września 2008 r.

Tłumaczenie: Anna Kaźmierczak